พ.ร.บ.จราจรทางบก (ฉบับที่12) พ.ศ.2562

  • 1 ตอบ
  • 494 อ่าน
พ.ร.บ.จราจรทางบก (ฉบับที่12) พ.ศ.2562
« เมื่อ: สิงหาคม 21, 2019, 07:04:00 AM »
พ.ร.บ.จราจรทางบก (ฉบับที่12) พ.ศ.2562
(เริ่มใช้วันที่ 20 กันยายน 2562)

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ พระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2562 เพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายและการจัดระเบียบการจราจรทางบกเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อันจะเป็นประโยชน์แก่ ความปลอดภัยสาธารณะ ความสงบเรียบร้อยและสวัสดิภาพของประชาชน และประโยชน์สาธารณะอย่างอื่น ซึ่งการตราพระราชบัญญัตินี้สอดคล้องกับเงื่อนไขที่บัญญัติไว้ในมาตรา 26 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

มาตราที่น่าสนใจ
มาตรา 8  ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา 31/1 แห่งพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522
“มาตรา 31/1  ในขณะขับรถในทางเดินรถ ผู้ขับขี่ต้องมีใบอนุญาตขับขี่อยู่กับตัวและต้องแสดงต่อเจ้าพนักงานจราจรเมื่อขอตรวจในกรณีที่ผู้ขับขี่แสดงใบอนุญาตขับขี่ด้วยวิธีการทางข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์หรือสำเนาภาพถ่ายใบอนุญาตขับขี่ตามที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด ให้ถือว่าผู้ขับขี่มีใบอนุญาตขับขี่อยู่กับตัวตามวรรคหนึ่งแล้ว”

ตำรวจจราจรสามารถเรียกตรวจใบขับขี่ สามารถออกใบสั่งได้ แต่จะไม่สามารถยืดใบขับขี่ได้ เพราะกฎหมายใหม่นี้ไม่ได้ให้อำนาจเจ้าพนักงานเรียกเก็บใบอนุญาตขับขี่ ทั้งนี้ประชาชนผู้ขับขี่สามารถใช้ใบขับขี่ดิจิตอล จากกรมการขนส่งทางบกได้สามารถโหลดใช้งานในโทรศัพท์สมาร์ทโฟนได้ทั้ง แอนดรอย และ ไอโฟน โดยค้นหาจากคำว่า DLT QR LICENCEในส่วนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้มีหนังสือ ตร.กำชับการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก (ฉบับที่12) พ.ศ.2562 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2562 (ดาวน์โหลด) เพื่อกำชับเจ้าพนักงานจราจร ผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งผู้บังคับบัญชาผู้มีหน้าที่ควบคุมกำกับ ดูแล ให้ศึกษาทำความเข้าใจอีกส่วนหนึ่งด้วย

ข้อแนะนำ : ควรทำความเข้าใจหรือประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบว่าการแสดงใบอนุญาตขับขี่ด้วยวิธีการทางข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์หรือสำเนาภาพถ่ายใบอนุญาตขับขี่ นั้น ต้องเป็นไปตามที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด


Re: พ.ร.บ.จราจรทางบก (ฉบับที่12) พ.ศ.2562
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: กันยายน 22, 2019, 06:43:35 AM »
DOWNLOAD ประกาศกรมการขนส่งทางบก-การแสดงใบอนุขับรถด้วยวิธีการทางข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ฯ
DOWNLOAD คำสั่ง ตร.524/2562 แต่งตั้งหัวหน้าเจ้าพนักงานจราจร ตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522
DOWNLOAD คำสั่ง ตร.526/2562 กำหนดแนวทางการเปรียบเทียบปรับของพนักงานสอบสวนต่างท้องที่