แบบฟอร์ม บันทึกข้อมูลผู้เกี่ยวข้องในการปล่อยชั่วคราวในชั้นฝากขัง

  • 0 ตอบ
  • 405 อ่าน
แบบฟอร์ม บันทึกข้อมูลผู้เกี่ยวข้องในการปล่อยชั่วคราวในชั้นฝากขัง
(ตาม หนังสือ ตร. ที่ 0011.25/284 ลง 31 ม.ค.61 เรื่อง แนวทางการประสานความร่วมมือเกี่ยวกับการใช้บังคับประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 108)