กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้

หน้า: [1] 2 3 ... 10
1
หนังสือ ตร.กำชับการปฏิบัติในการแจ้งผู้อำนวยการทะเบียนบ้านกลางเกี่ยวกับการลงรายการบุคคลที่อยู่ระหว่างการติดตามตัวตามหมายจับของศาลไว้ในทะเบียนบ้านกลาง (ลง 7 ต.ค.2562)

2
หนังสือ ตร. แนวทางปฏิบัติในการแจ้งผู้อำนวยการทะเบียนกลางเกี่ยวกับการลงรายการบุคคลที่อยู่ระหว่างการติดตามตัวตามหมายจับของศาลไว้ในทะเบียนบ้านกลาง

3
กฎหมายใหม่ / Re: พ.ร.บ.จราจรทางบก (ฉบับที่12) พ.ศ.2562
« กระทู้ล่าสุด โดย Administrator เมื่อ กันยายน 22, 2019, 06:43:35 AM »
DOWNLOAD ประกาศกรมการขนส่งทางบก-การแสดงใบอนุขับรถด้วยวิธีการทางข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ฯ
DOWNLOAD คำสั่ง ตร.524/2562 แต่งตั้งหัวหน้าเจ้าพนักงานจราจร ตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522
DOWNLOAD คำสั่ง ตร.526/2562 กำหนดแนวทางการเปรียบเทียบปรับของพนักงานสอบสวนต่างท้องที่
4
ประกาศกรมการขนส่งทางบก-การแสดงใบอนุขับรถด้วยวิธีการทางข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และสำเนาภาพถ่ายใบอนุญาตขับรถ

5
คำสั่ง ตร.526/2562 กำหนดแนวทางการเปรียบเทียบปรับของพนักงานสอบสวนต่างท้องที่

6
คำสั่ง ตร.524/2562 แต่งตั้งหัวหน้าเจ้าพนักงานจราจร ตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522

7
หนังสือ ตร. / หนังสือ ตร. แจ้งคำสั่ง ตร. และกำชับการปฏิบัติ
« กระทู้ล่าสุด โดย Administrator เมื่อ กันยายน 22, 2019, 06:27:36 AM »
หนังสือ ตร. แจ้งคำสั่ง ตร. และกำชับการปฏิบัติ

8
กฤษฎีกา การเริ่มนับระยะเวลาหนึ่งร้อยแปดสิบวันในการเพิ่มชื่อบุคคลที่ยังไม่ได้ตัวมาตามหมายจับไว้ในทะเบียนบ้านกลาง

9
ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดว่าด้วยแนวทางการประสานงานคดียาเสพติด พ.ศ.2553

10
พระราชกำหนด แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาและคุ้มครองสถาบันครอบครัว พ.ศ.๒๕๖๒
(ดาวน์โหลด)


มาตราน่าสนใจ

มาตรา ๒ พระราชกำหนดนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นต้นไป
มาตรา ๓ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๒ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาและคุ้มครองสถาบันครอบครัว พ.ศ. ๒๕๖๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน “มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้จะใช้บังคับเมื่อใดให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา”
มาตรา ๔ ในระหว่างที่ยังไม่มีการตราพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา ๒ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาและคุ้มครองสถาบันครอบครัว พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกำหนดนี้ให้พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระท าด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐ ยังคงมีผลใช้บังคับ
หน้า: [1] 2 3 ... 10