กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้

หน้า: [1] 2 3 ... 10
1
กฎหมายใหม่ / พ.ร.บ.จราจรทางบก (ฉบับที่12) พ.ศ.2562
« กระทู้ล่าสุด โดย Administrator เมื่อ สิงหาคม 21, 2019, 07:04:00 AM »
พ.ร.บ.จราจรทางบก (ฉบับที่12) พ.ศ.2562
(เริ่มใช้วันที่ 20 กันยายน 2562)

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ พระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2562 เพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายและการจัดระเบียบการจราจรทางบกเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อันจะเป็นประโยชน์แก่ ความปลอดภัยสาธารณะ ความสงบเรียบร้อยและสวัสดิภาพของประชาชน และประโยชน์สาธารณะอย่างอื่น ซึ่งการตราพระราชบัญญัตินี้สอดคล้องกับเงื่อนไขที่บัญญัติไว้ในมาตรา 26 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

มาตราที่น่าสนใจ
มาตรา 8  ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา 31/1 แห่งพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522
“มาตรา 31/1  ในขณะขับรถในทางเดินรถ ผู้ขับขี่ต้องมีใบอนุญาตขับขี่อยู่กับตัวและต้องแสดงต่อเจ้าพนักงานจราจรเมื่อขอตรวจในกรณีที่ผู้ขับขี่แสดงใบอนุญาตขับขี่ด้วยวิธีการทางข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์หรือสำเนาภาพถ่ายใบอนุญาตขับขี่ตามที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด ให้ถือว่าผู้ขับขี่มีใบอนุญาตขับขี่อยู่กับตัวตามวรรคหนึ่งแล้ว”

ตำรวจจราจรสามารถเรียกตรวจใบขับขี่ สามารถออกใบสั่งได้ แต่จะไม่สามารถยืดใบขับขี่ได้ เพราะกฎหมายใหม่นี้ไม่ได้ให้อำนาจเจ้าพนักงานเรียกเก็บใบอนุญาตขับขี่ ทั้งนี้ประชาชนผู้ขับขี่สามารถใช้ใบขับขี่ดิจิตอล จากกรมการขนส่งทางบกได้สามารถโหลดใช้งานในโทรศัพท์สมาร์ทโฟนได้ทั้ง แอนดรอย และ ไอโฟน โดยค้นหาจากคำว่า DLT QR LICENCEในส่วนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้มีหนังสือ ตร.กำชับการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก (ฉบับที่12) พ.ศ.2562 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2562 (ดาวน์โหลด) เพื่อกำชับเจ้าพนักงานจราจร ผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งผู้บังคับบัญชาผู้มีหน้าที่ควบคุมกำกับ ดูแล ให้ศึกษาทำความเข้าใจอีกส่วนหนึ่งด้วย

ข้อแนะนำ : ควรทำความเข้าใจหรือประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบว่าการแสดงใบอนุญาตขับขี่ด้วยวิธีการทางข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์หรือสำเนาภาพถ่ายใบอนุญาตขับขี่ นั้น ต้องเป็นไปตามที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด


2
หนังสือ ตร.กำชับการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก (ฉบับที่12) พ.ศ.2562

3
แบบฟอร์มหนังสือแจ้งศูนย์ส่งเสริมและคุ้มครองครอบครัว ตาม พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาและคุ้มครองสถาบันครอบครัว พ.ศ.๒๕๖๒

4
พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาและคุ้มครองสถาบันครอบครัว พ.ศ.2562
หมายเหตุ   มีผลบังคับใช้ในวันที่ 20 ส.ค.2562

มาตรา ๓ ให้ยกเลิกพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวพ.ศ.2550

มาตรา 25 ในกรณีที่มีการร้องทุกข์หรือกล่าวโทษว่ามีการกระทำความผิดอาญาซึ่งพนักงานสอบสวนเห็นว่ามีลักษณะเป็นการกระทำความรุนแรงในครอบครัว ให้พนักงานสอบสวนส่งสำเนาบันทึกการร้องทุกข์หรือกล่าวโทษไปยังศูนย์ส่งเสริมและคุ้มครองครอบครัวที่ตั้งอยู่ในท้องที่นั้นโดยไม่ชักช้า ทั้งนี้ให้ศูนย์ส่งเสริมและคุ้มครองครอบครัวที่ได้รับสำเนาบันทึกการร้องทุกข์หรือกล่าวโทษดังกล่าวดำเนินการเพื่อให้มีการคุ้มครองสวัสดิภาพต่อไป (ดาวน์โหลดแบบฟอร์มหนังสือ (word))

ดังนั้น พงส.อย่าลืม เมื่อ พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาและคุ้มครองสถาบันครอบครัว พ.ศ.2562 มีผลบังคับใช้ในวันที่ 20 ส.ค.2562 นี้แล้ว การกระทำความรุนแรงในครอบครัวรับเป็นคดีอญาตามปกติ แต่ต้องทำหนังสือแจ้งพฤติการณ์และรายละเอียดการจับกุม ส่งให้ พม.จังหวัด ทราบทุกครั้ง  จากนั้นเป็นหน้าที่ของ พม.จะมีคำสั่งคุ้มครองสวัสดิภาพและนำผลคุ้มครองส่งศาลเอง พงส.ก็มีหน้าที่ดำเนินคดีอาญาตามปกติ

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

ตัวอย่างหนังสือแจ้งศูนย์ส่งเสริมและคุ้มครองครอบครัว
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มหนังสือ (word)

5
หนังสือ ตร.ประกาศลำดับอาวุโสข้าราชการตำรวจ (2562)

6
คู่มือการสอบสวน คดีอุบัติเหตุทางถนน (ฉบับปรับปรุง)

7
คู่มือวิทยากร การสอบสวนคดีอุบัติเหตุทางถนน
8
หนังสือ จต.ตรวจสอบพนักงานสอบสวนไปปฏิบัติราชการที่ไม่ใช่งานสอบสวน (ลง 25 ก.ค.2562)

9
หนังสือ ตร.กำชับการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ตำรวจในการล่อซื้อพนักงานซึ่งขายบริการทางเพศ (26 มิ.ย.62)


10
หนังสือ ตร. กำชับการปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการแข่งรถในทางฯ (ลง 10 ก.ค.62)

หน้า: [1] 2 3 ... 10